منتخبسیما مافیها


کیفیت: مطلوب
1  ای بت چین، ای صنم ...

Size: 2.1 Mb      Server: Med.F         ..........  Download
----------------------------

2  باشد از لعل تو یک، بوسه تمنای دلم ...

Size: 3.9 Mb 
         Server: ---         ..........  Download
-----------------------------

3  ای زلف سر کجت، همه چین چین، شکن شکن  ...

Size: 4.7 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

4   از خون جوانان وطن، لاله دمیده ...

Size: 6.3 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

5   کیه کیه در میزنه، من دلم می لرزه ...

Size: 3.0 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

6   از کفم رها شد قرار دل؛ نیست دست من اختیار دل ...

Size: 6.8 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

7   شیوه نوشین لبان، خدا خدا چهره نشان دادن است ...

Size: 5.6 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

8   امشب به بر من است آن مایه ناز (امشب شب مهتابه) ...

Size: 3.5 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

9   ندیده رخت ...

Size: 3.5 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------